Printed From:

Najděte si svého lékaře

Vyhledat 

PRÁVNÍ USTANOVENÍ, PODMÍNKY UŽITÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Duševní vlastnictví
 • Povaha informací
 • Odkazy na jiné stránky
 • Osobní údaje, Cookies a další informace
 • Omezení odpovědnosti
 • Dostupnost Stránek
 • Rozhodné právo a jurisdikce
 • Právní ustanovení
 • Hosting
 • Poděkování


Tato část webových stránek obsahuje podmínky užití, které se vztahují na každého uživatele internetu, který tyto webové stránky navštíví, otevře, prohlíží, zobrazuje nebo k nim, resp. k jejich obsahu jinak přistupuje (dále jen „přístup“). Při jakémkoliv přístupu na tyto webové stránky se zavazujete tyto podmínky užití bez výjimky dodržovat. Protože se podmínky užití webových stránek mohou kdykoliv měnit bez předchozího oznámení, doporučujeme Vám, abyste je pravidelně kontrolovali. Váš přístup na stránky www.synviscone.cz (dále jen „Stránky“) se řídí následujícími podmínkami a pravidly. Svým přístupem na Stránky potvrzujete, že budete níže uvedené podmínky a pravidla bez výjimky dodržovat a řídit se jimi.


Duševní vlastnictví

Stránky vlastní a provozuje společnost sanofi-aventis, s.r.o., IČ 44848200, se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 846/176a, PSČ 160 00, součást skupiny Sanofi Group (dále jen "Sanofi").


Veškeré informace zobrazené, přístupné nebo uváděné na Stránkách, včetně materiálů, dokumentů, souborů, návrhů, grafiky, technických nákresů, vybavení, kódů a vzhledu a uspořádání Stránek (dále jen „Materiály“) jsou ve vlastnictví francouzské mateřské společnosti Sanofi nebo dalších společností, které s ní tvoří koncern v souladu s § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „Skupina Sanofi“), a jsou chráněny podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a podle dalších předpisů na ochranu duševního vlastnictví. Jakékoli užití Materiálů je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Sanofi a musí obsahovat následující doložku „Copyright © Sanofi 2013-2016. Všechna práva vyhrazena“.", totéž platí i pro jakékoliv změny, překlady či jinou formu zpracování Materiálu či předávání Materiálu dalších osobám.


Veškerá práva k Materiálům jsou vyhrazena, pokud není v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak. Ochranné známky, obchodní názvy, loga a další označení uváděná na Stránkách jsou chráněna na národní i mezinárodní úrovni. Jakékoli jejich užití bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sanofi, je zakázáno.


Pokud si stáhnete jakýkoliv Materiál nebo jej použijete v jakékoliv jiné formě, činíte tak na své vlastní riziko. Společnost Sanofi není odpovědná za jakékoliv ztráty, které Vám v této souvislosti vzniknou, zejména pokud se týče dat, hardware nebo software. Odpovědnost za úmyslné jednání či hrubou nedbalost nebude tímto dotčena. Společnost Sanofi nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv porušení práv třetích stran.


Informace, obsažené na těchto Stránkách, byly sestaveny a zkontrolovány s řádnou péčí. Tyto Stránky jsou určeny výhradně pro poskytování obecných informací o zdraví a nemoci a žádným způsobem nenahrazují odborné rady.


Povaha informací

Je možné, že na Stránkách budou uveřejněny odborné komentáře týkající se obsahu Stránek či výňatky z článků v médiích. Tyto informace představují výhradně názor autorů, který se nemusí shodovat s názorem společnosti Sanofi. Citovaní odborníci nejsou zaměstnanci společnosti Sanofi a za zveřejnění svých názorů nedostávají od společnosti Sanofi žádnou odměnu. Společnost Sanofi také neodpovídá za přesnost ani úplnost informací v podobných materiálech. Odborné komentáře a články vyjadřují osobní názor autora a za žádných okolností je nelze ztotožňovat s názorem či stanoviskem společnosti Sanofi, která za jejich obsah nenese žádnou odpovědnost.


Stránky dále obsahují informace týkající se zdraví, kondice a zdravotní péče. Stránky mají pouze informativní účel a v žádném případě nenahrazují diagnózu nebo léčení praktickým lékařem ani radu lékárníka. Informace obsažené na Stránkách, nejsou nabídkou stanovení diagnózy nemoci nebo fyzické poruchy ani nabídkou léčby na dálku a nenabádají k následnému předepsání jakéhokoli humánního léčivého přípravku prezentovaného na Stránkách. Vždy je třeba poradit se s lékařem či lékárníkem.


Informace na těchto Stránkách neslouží k přesvědčování ani motivaci k využití nebo předepsání léčiv nebo ke klinickým testům produktů společnosti Sanofi ani jiné společnosti ze Skupiny Sanofi, ani není jejich cílem ovlivnit přímo nebo nepřímo jakékoli rozhodnutí týkající se společnosti Sanofi, jiné společnosti ze Skupiny Sanofi či jejich výrobků.


Odkazy na jiné stránky

Společnost Sanofi nenese odpovědnost za stránky jakékoli třetí osoby, na něž se lze dostat prostřednictvím odkazů na Stránkách. Společnost Sanofi nemá možnost kontrolovat obsah stránek třetích osob nezávislých na společnosti Sanofi. Existence odkazu na jiné stránky neznamená, že společnost Sanofi s obsahem těchto stránek nebo s jejich využitím souhlasí.


Uživatel Stránek musí přijmout nezbytná opatření k tomu, aby Stránky, ani zařízení, které používá k přístupu na Stránky, nebyly napadeny např. virem, trojským koněm či jiným škodlivým softwarem.


Stránky třetích osob mohou obsahovat odkazy, vedoucí na Stránky. Žádný podobný odkaz nesmí být zveřejněn bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Sanofi. Společnost Sanofi v žádném případě nenese odpovědnost za nedostupnost těchto stránek třetích osob a zároveň nekontroluje, neschvaluje ani neodpovídá za obsah, reklamu, produkty a další materiály dostupné prostřednictvím stránek třetích osob.


Osobní údaje, Cookies a další informace

Osobní údaje

Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tedy správcem, je společnost sanofi-aventis, s.r.o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 846/176a, PSČ 16000, IČO: 448 48 200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5968.


Poskytnuté osobní údaje budou společností Sanofi použity vždy výhradně ke splnění účelu, ke kterému společnost Sanofi osobní údaje uživatelů získala. V případě, že společnost Sanofi získala Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, bude společnost Sanofi zpracovávat Vaše osobní údaje pouze za dodržení podmínek Vámi odsouhlasených při udělení příslušného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.


Pokud sdělíte společnosti Sanofi Vaše osobní údaje, činíte tak vždy zásadně dobrovolně.


Vaše osobní údaje může společnost Sanofi získávat například těmito způsoby:

 • sdělíte nám Vaše osobní údaje prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru, v takovém případě jsou Vaše osobní údaje zpracovány pouze za účelem, ke kterému jste své osobní údaje naší společnosti sdělili, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění takového účelu, ke kterému jste Vaše osobní údaje naší společnosti sdělili;

Společnost Sanofi zpracovává pouze takové osobní údaje uživatelů, které jí uživatelé dobrovolně poskytnou, a pouze k těm účelům, ke kterým budou osobní údaje společnosti Sanofi uživateli poskytnuty. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu zpracování, nejdéle však do odvolání souhlasu uživatelem.


Souhlas se zpracováním osobních údajů


Dojde-li ke zpracování Vašich osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu, uplatní se následující. Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, poskytované údaje nejsou povinné a Váš souhlas může být kdykoli odvolán písemně na adrese společnosti Sanofi sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a,160 00 Praha 6 nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu cz-info@sanofi.com.


Udělením souhlasu společnosti Sanofi se zpracováním Vašich osobních údajů berete rovněž na vědomí, že Vám náleží práva dle ust. § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména, právo přístupu k údajům, právo na opravu údajů, právo na blokování, doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování a od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) právo na přenositelnost údajů. V případě pochybností o dodržování svých práv se mohu na správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz, u kterého můžete podat stížnost.


V případě pochybností o dodržování Vašich práv se neváhejte na společnost Sanofi kdykoliv obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení.


K uplatnění všech Vašich práv a případně jiných žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů postačuje pouze odeslání příslušné žádosti na následující adresu:

Cookies

Společnost Sanofi upozorňuje uživatele, že na Stránkách mohou být shromažďovány údaje o chování uživatele prostřednictvím souborů „cookies“, a to za účelem získání statistických informací o užívání Stránek a o pohybu uživatele na Stránkách. Pro usnadnění používání našich Stránek používáme soubory „cookies“. Soubory cookies jsou malé datové soubory ukládané na pevný disk počítače uživatele, které jsou nezbytné pro používání Stránek. Soubory cookies používá společnost Sanofi k tomu, aby mohla lépe porozumět způsobu, jakým jsou Stránky uživateli používány, a rovněž za účelem zlepšení navigace v rámci těchto Stránek. Soubory cookies pomáhají mj. dále určit, zda již byla určitá stránka, která je součástí našich Stránek, zobrazena. Soubory cookies mohou také sdělit informaci, zda uživatel Stránky již v minulosti navštívil, či zda je novým návštěvníkem Stránek. Soubory cookies, používané společností Sanofi, neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby s výjimkou IP adresy. Pokud si uživatel nepřeje soubory cookies přijímat, může si v nastaveních svého internetového prohlížeče všechny soubory cookies z pevného disku počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a může si také prohlížeč nastavit tak, aby byl před uložením každého jednotlivého souboru cookies na tuto skutečnost upozorněn.


Pokyny pro uživatele ohledně možnosti vypnutí cookies:


Informace o cookies a možnost vypnutí cookies naleznete rovněž zde: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby. Svůj internetový prohlížeč můžete nastavit takovým způsobem, aby soubory cookies nemohly být ukládány na Váš pevný disk a/nebo abyste byli vždy dotázáni, zda si přejete soubory cookies povolit. Povolené soubory cookies můžete také kdykoliv vymazat. Podrobné informace o těchto funkcích naleznete v návodu k použití vašeho internetového prohlížeče. Vysvětlení ve formě textu s obrázky pro prohlížeče Firefox, Microsoft Internet Explorer a Google Chrome naleznete rovněž pod tímto odkazem http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby. Pokud nepovolíte ukládání souborů cookies, může dojít k omezení funkčnosti našich webových stránek.


Na Stránkách jsou používány následující cookies:


Druh Název Popis
Cookies JSESSIONID Used for websphere Session management.
Cookies __utma Google Analytics
Used to monitor our traffic and highlight issues that may arise from people browsing our site.
Cookies __utmb
Cookies __utmc
Cookies __utmt
Cookies __utmz
Cookies xtan217508 XiTi / ATInternet
Used to monitor our traffic and highlight issues that may arise from people browsing our site.
Cookies xtant217508
Cookies Xtvrn
Cookies bt2

Addthis.com

Used to provide “Share” functionality

Cookies

di2

Cookies Uid
Cookies Vc
Cookies _at.cww
Cookies _at.hist.MMdd
Cookies at-lojson-cache-addthis4sanofi
Cookies at-rand


Informace pro uživatele ohledně využívání služby Google Analytics


Tyto Stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využívá specifický formát souborů „cookie“, tj. textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači a umožňuje analýzu vašeho používání Stránek. Informace o používání těchto Stránek vygenerované souborem cookie jsou běžně přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Rádi bychom zdůraznili, že služba Google Analytics byla na těchto webových stránkách rozšířena tak, aby zahrnovala kód „gat._anonymizeIp();“ pro zajištění anonymního záznamu IP adres (takzvané maskování IP adresy). Vzhledem k anonymizaci IP adres na těchto webových stránkách je vaše IP adresa společností Google v rámci EU a států EHS zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google do USA přenášena úplná IP adresa a teprve tam dochází k jejímu zkrácení.


Společnost Google tyto informace využívá pro analýzu způsobu, jakým tyto Stránky používáte, a na základě těchto údajů zpracovává přehledy o aktivitách na Stránkách a poskytuje nám dodatečné služby týkající se používání webových stránek a používání Internetu. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem do služby Google Analytics není společností Google konsolidována s dalšími daty. Ukládání souborů cookies můžete zabránit vhodným nastavením internetového prohlížeče viz. výše. Dále můžete společnosti Google v zaznamenávání dat o vašem použití Stránek generovaných souborem cookie a ve zpracování těchto údajů zabránit stažením a nainstalováním plug-in modulu prohlížeče, jenž je dostupný pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Další informace po podmínkách použití a o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na stránkách http://www.google.com/analytics/terms/us.html, http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en nebo http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.


Stránky nejsou určeny k získávání důvěrných informací od uživatelů


V důsledku skutečnosti, že Stránky nejsou určeny k získávání důvěrných informací od uživatelů, nebudou žádné informace (ve formě dokumentů, dat, grafiky, otázek, návrhů apod.), které na Stránkách uživatel uveřejní, považovány za důvěrné, a to s výjimkou osobních údajů uživatele. Dobrovolným poskytnutím jakýchkoliv informací opravňujete společnost Sanofi k tomu, aby s těmito informacemi nakládala, reprodukovala je, upravovala nebo předávala dál, vždy však pouze za účelem vyřízení žádosti uživatele.


Uživatel nesmí prostřednictvím Stránek poskytovat žádné osobní údaje jiných osob ani jakékoliv jiné informace mající důvěrný charakter, nebo které tvoří obchodní tajemství jiného subjektu.


Omezení odpovědnosti

Společnost Sanofi se podle svých nejlepších schopností snaží o úplnost a přesnost informací na Stránkách, jejichž obsah ovšem může měnit kdykoli bez předchozího oznámení. Společnost Sanofi nicméně nemůže plně garantovat přesnost, určitost, aktuálnost či úplnost informací na Stránkách. Společnost Sanofi nenese odpovědnost za následující jevy:

 • jakákoli nepřesnost, neurčitost, neaktuálnost nebo neúplnost informací na Stránkách
 • jakákoli újma způsobená zásahem třetí osoby, vedoucím ke změně informací nebo materiálů na Stránkách
 • jakákoli újma, bez ohledu na příčinu, původ, povahu nebo následky, a to i v případě, že společnost Sanofi věděla o možnosti vzniku této újmy, bez ohledu na to, zda byla újma způsobena v důsledku (i) přístupu nebo nemožnosti přístupu na Stránky, (ii) využití Stránek, včetně jakéhokoli poškození nebo viru, který napadl operační systém uživatele nebo jakýkoli jiný produkt, a/nebo (iii) spolehnutí se na jakékoli informace přímo nebo nepřímo poskytnuté na Stránkách.

Materiály na Stránkách jsou poskytovány, jak stojí a leží. Společnost Sanofi neodpovídá za jejich vhodnost či způsobilost jejich užití k určitému účelu.


Dostupnost Stránek

Jako uživatel berete na vědomí, že (i) je technicky nemožné, aby Stránky fungovaly bezvadně, a společnost Sanofi nenese za vady fungování Stránek žádnou odpovědnost, (ii) technické chyby mohou vést k dočasné nedostupnosti Stránek, a (iii) fungování Stránek může být negativně ovlivněno okolnostmi mimo působnost společnosti Sanofi, např. stavem telekomunikačních linek mezi společností Sanofi a uživatelem nebo stavem jiných systémů nebo sítí.

Společnost Sanofi a/nebo dodavatelé společnosti Sanofi mohou kdykoli dočasně nebo trvale modifikovat nebo přerušit fungování Stránek nebo jejich části kvůli údržbě, vylepšení nebo změnám Stránek, aniž by tím společnosti Sanofi vznikla jakákoliv odpovědnost.


Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto Stránky a jejich obsah se řídí českým právem. O případných sporech budou rozhodovat české soudy.


Právní ustanovení

Odpovědný redaktor Stránek:
sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 Česká republika

Vydavatel a editor:
sanofi-aventis, s.r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 Česká republika


Hosting

Microsoft Nederland B.V.
Evert van de Beekstraat 354
1118 CZ Schiphol (Amsterdam)
www.microsoft.com/nl-nl
Microsoft Nederland B.V. patří do skupiny Microsoft Corporation
1 Microsoft Way
98052 – Redmond
Washington
USA


Poděkování

Ochranné známky

Fotografie:

sanofi-aventis, s.r.o.
T.C.B. – CZ s.r.o.